Algemene Voorwaarden SWUP

SWUP
Maaslaan 3
5704LA Helmond
Nederland
06 512 936 08

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SWUP, op iedere overeenkomst die door SWUP wordt aangegaan en op alle (overige) werkzaamheden die door SWUP worden verricht, verder ook te noemen de Opdracht.

Artikel 2. Offertes

2.1 SWUP is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Honorarium

3.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.

3.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

3.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede tijd en het geldende uurtarief van SWUP. Slechts indien schriftelijk een afwijkend uurtarief is overeengekomen, zal dat van toepassing zijn.

3.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten en overige verschotten.

3.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij in het contract afwijkende betalingstermijn zijn opgenomen.

3.6 Prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd zullen zonder kennisgeving door SWUP aan Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 4. Betaling 

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.

4.2 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 

5.1 SWUP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SWUP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SWUP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SWUP worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie en gegevens.

5.4 Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SWUP zijn verstrekt, heeft SWUP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan SWUP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn 

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever SWUP derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

6.4 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst 

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SWUP zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal SWUP de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SWUP daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

7.4 In afwijking van lid 3 zal SWUP geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SWUP kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding 

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom 

9.1 SWUP behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

9.2 Alle door SWUP verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SWUP worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

9.3 SWUP behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9.4 SWUP mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 10. Onderhoud 

10.1 Indien de opdrachtgever (incidenteel) onderhoud aan de website wenst te laten verrichten zal hiervoor een aparte overeenkomst tussen opdrachtgever en SWUP worden gesloten.

10.2 Lopende projecten hebben voorrang boven incidenteel onderhoud. Dit tenzij anders overeengekomen in een onderhoudscontract.

10.3 Voor een onderhoudscontract wordt in overleg met opdrachtgever een honorarium afgesproken. Onder het onderhoudscontract vallen wijzigingen in teksten, het doorvoeren van lay-out veranderingen, het oplossen van problemen en andere in het onderhoudscontract gespecificeerde werkzaamheden. Werkzaamheden die uitgevoerd worden onder een onderhoudscontract krijgen voorrang op lopende projecten.

10.4 Swup heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

10.5 Klant heeft een garantietermijn van twee maanden na de eindoplevering. Binnen deze termijn aangemelde fouten met betrekking tot het opgeleverde zal SWUP, zonder extra kosten, zo spoedig mogelijk verhelpen.

Artikel 11. Klachten 

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SWUP.

11.2 Indien een klacht gegrond is zal SWUP de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan stroomstoringen en storingen bij een serviceprovider.

12.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van SWUP opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SWUP niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.3 Indien SWUP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is SWUP gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

13.1 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een Opdracht door SWUP is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uithoofde van de door SWUP afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan SWUP voor de desbetreffende werkzaamheden in het desbetreffende kalenderjaar door de Opdrachtgever betaalde honorarium. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van SWUP.

13.2 De personen die voor SWUP de werkzaamheden in het kader van de verstrekte Opdracht uitvoeren zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk jegens Opdrachtgever, noch wegens eventuele fouten in de uitvoering van de Opdracht, noch wegens een eventuele onrechtmatige daad jegens de Opdrachtgever.

13.3 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil terzake of naar aanleiding van de Opdracht vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de Opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd. 

13.4 SWUP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst

14.1 De vorderingen van SWUP op de opdrachtgever zijn, onverminderd de bevoegdheden van SWUP op grond van de wet, onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: o indien na het sluiten van de overeenkomst aan SWUP ter kennis gekomen omstandigheden SWUP goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. o indien SWUP de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. o in het geval van (de aanvraag van) het faillissement van Opdrachtgever, de aanvraag c.q. de verlening van surseance van betaling aan Opdrachtgever.

14.2 In de hierboven genoemde gevallen is SWUP bevoegd zonder in gebreke stelling de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst direct en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van SWUP schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Diverse bepalingen 

15.1 Op elke overeenkomst tussen SWUP en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen aanhangig te worden gemaakt voor de bevoegde rechter te Delft.

15.2 SWUP kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

15.3 SWUP behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van SWUP te plaatsen op een opgeleverde website. 

15.4 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen naast de verschuldigde rente op grond artikel 4.1, de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

15.5 Website’s die door SWUP zijn gemaakt mogen ten alle tijden alleen op de servers van SWUP gehost worden tenzij anders vermeld.

Artikel 16. Website Abonnement

16.1 De minimale contractduur van het website abonnement bedraagt 1 jaar. Daarna kan het abonnement maandelijks met een opzegtermijn van 1 maand opgezegd worden.

16.2 De maandelijkse kosten bedragen 29.95€ excl. BTW. De eerste drie maanden worden onmiddellijk na het schriftelijke akkoord van de offerte gefactureerd en dienen binnen 10 dagen, voorafgaand aan de werkzaamheden, betaald te worden.

16.3 De maandelijkse factuur dient binnen 10 dagen betaald te worden. SWUP behoudt zich het recht voor de website/webshop bij niet betaling of misbruik onmiddellijk offline te zetten. 

16.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de maandelijkse facturen op tijd, maar uiterlijk binnen 10 dagen, worden betaald. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt en hij/zij in totaal twee keer de maandelijkse kosten aan SWUP is verschuldigd, wordt de website/webshop 5 dagen na het versturen van de tweede factuur offline gezet.

16.5 Voor het opnieuw online zetten van de website/webshop worden éénmalige opzetkosten van 45.00€ excl. BTW in rekening gebracht. Deze kosten dienen samen met de nog opstaande facturen en voorafgaand aan het online zetten betaald te worden.

16.6 SWUP behoudt zich het recht voor de maandelijkse kosten jaarlijks te factureren, indien de opdrachtgever de maandelijkse facturen niet op tijd betaalt.

16.7 De website/webshop en de door SWUP gebruikte software blijft gedurende het contract eigendom van SWUP. De website/webshop kan uitsluitend op de servers van SWUP worden gehost.