ALGEMENE VOORWAARDEN  

SWUP  

Maaslaan 3

5704LA Helmond

Nederland

0492 830 763

Algemene voorwaarden Swup  

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden  

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Swup, op iedere  

overeenkomst die door Swup wordt aangegaan en op alle (overige) werkzaamheden die  

door Swup worden verricht, verder ook te noemen de Opdracht.  

 

Artikel 2. Offertes  

2.1 Swup is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de  

opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd.  

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  

 

Artikel 3. Honorarium  

3.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of  

overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt  

overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.  

3.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium  

overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.  

3.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden  

vastgesteld op grond van de werkelijk bestede tijd en het geldende uurtarief van Swup.  

Slechts indien schriftelijk een afwijkend uurtarief is overeengekomen, zal dat van  

toepassing zijn.  

3.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten en  

overige verschotten.  

3.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde  

kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij in het contract afwijkende  

betalingstermijn zijn opgenomen.  

3.6 Prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd zullen  

zonder kennisgeving door Swup aan Opdrachtgever worden doorberekend.  

 

Artikel 4. Betaling  

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14  

dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het  

moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3%  

per maand.  

4.2 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats  

van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het  

langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft  

op een latere factuur.  

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst  

5.1 Swup zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen  

van goed vakmanschap uitvoeren.  

5.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Swup  

het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Swup aangeeft dat  

deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen  

dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Swup  

worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte  

informatie en gegevens.  

5.4 Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Swup  

zijn verstrekt, heeft Swup het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en  

/ of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de  

opdrachtgever in rekening te brengen.  

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan  

Swup de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten  

totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft  

goedgekeurd.  

 

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn  

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk  

anders overeenkomen.  

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde  

werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij  

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn  

dient de opdrachtgever Swup derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.  

6.3 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn  

van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.  

6.4 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar  

stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de  

overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een  

opzegtermijn van 3 maanden.  

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst  

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke  

uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te  

vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig  

aanpassen.  

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan  

het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Swup zal de  

opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.  

7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve  

consequenties heeft, zal Swup de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een  

vast honorarium is overeengekomen zal Swup daarbij aangeven in hoeverre de wijziging  

of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge  

heeft.  

7.4 In afwijking van lid 3 zal Swup geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de  

wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Swup kunnen worden  

toegerekend.  

 

Artikel 8. Geheimhouding  

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij  

in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.  

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit  

voortvloeit uit de aard van de informatie.  

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom  

9.1 Swup behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de  

Auteurswet.  

9.2 Alle door Swup verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen,  

tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Swup  

worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.  

9.3 Swup behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden  

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen  

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

9.4 Swup mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit,  

tenzij anders afgesproken.  

 

Artikel 10. Onderhoud  

10.1 Indien de opdrachtgever (incidenteel) onderhoud aan de website wenst te laten verrichten  

zal hiervoor een aparte overeenkomst tussen opdrachtgever en Swup worden gesloten.  

10.2 Lopende projecten hebben voorrang boven incidenteel onderhoud. Dit tenzij anders  

overeengekomen in een onderhoudscontract.  

10.3 Voor een onderhoudscontract wordt in overleg met opdrachtgever een honorarium  

afgesproken. Onder het onderhoudscontract vallen wijzigingen in teksten, het doorvoeren  

van lay-out veranderingen, het oplossen van problemen en andere in het  

onderhoudscontract gespecificeerde werkzaamheden. Werkzaamheden die uitgevoerd  

worden onder een onderhoudscontract krijgen voorrang op lopende projecten.  

10.4 Swup heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te  

stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.  

10.5 Klant heeft een garantietermijn van twee maanden na de eindoplevering. Binnen deze  

termijn aangemelde fouten met betrekking tot het opgeleverde zal Swup, zonder extra  

kosten, zo spoedig mogelijk verhelpen.  

 

Artikel 11. Klachten  

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht  

dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende  

werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Swup.  

11.2 Indien een klacht gegrond is zal Swup de werkzaamheden alsnog verrichten zoals  

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit  

laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.  

 

Artikel 12. Overmacht  

12.1 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan stroomstoringen en storingen bij een  

serviceprovider.  

12.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Swup opgeschort. Indien de periode  

waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Swup niet mogelijk is  

langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te  

ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.  

12.3 Indien Swup bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen  

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Swup  

gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de  

opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.  

Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige  

waarde heeft.  

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid  

13.1 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een  

Opdracht door Swup is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uithoofde  

van de door Swup afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald,  

vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico.  

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen  

mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan Swup voor de  

desbetreffende werkzaamheden in het desbetreffende kalenderjaar door de Opdrachtgever  

betaalde honorarium. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de  

aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of  

opzettelijke tekortkoming van Swup.  

13.2 De personen die voor Swup de werkzaamheden in het kader van de verstrekte Opdracht  

uitvoeren zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk jegens Opdrachtgever, noch wegens  

eventuele fouten in de uitvoering van de Opdracht, noch wegens een eventuele  

onrechtmatige daad jegens de Opdrachtgever.  

13.3 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken  

van enig geschil terzake of naar aanleiding van de Opdracht vervalt c.q. verjaart na  

verloop van één jaar nadat de Opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd.  

13.4 Swup is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens)  

van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.  

 

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst  

14.1 De vorderingen van Swup op de opdrachtgever zijn, onverminderd de bevoegdheden van  

Swup op grond van de wet, onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:  

o indien na het sluiten van de overeenkomst aan Swup ter kennis gekomen  

omstandigheden Swup goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet  

aan zijn verplichtingen zal voldoen.  

o indien Swup de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd  

heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel  

onvoldoende is.  

o in het geval van (de aanvraag van) het faillissement van Opdrachtgever, de  

aanvraag c.q. de verlening van surseance van betaling aan Opdrachtgever.  

14.2 In de hierboven genoemde gevallen is Swup bevoegd zonder in gebreke stelling de  

verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst direct  

en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van  

Swup schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 15. Diverse bepalingen  

15.1 Op elke overeenkomst tussen Swup en de opdrachtgever is Nederlands recht van  

toepassing. Eventuele geschillen dienen aanhangig te worden gemaakt voor de bevoegde  

rechter te Delft.  

15.2 Swup kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van  

redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten  

aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30  

dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een  

wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden.  

Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds  

geleverde diensten.  

15.3 Swup behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Swup te  

plaatsen op een opgeleverde website.  

15.4 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer  

verplichtingen, dan komen naast de verschuldigde rente op grond artikel 4.1, de redelijke  

kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de  

opdrachtgever.

15.5 Website’s die door Swup zijn gemaakt mogen ten alle tijden alleen op de servers van Swup gehost worden tenzij anders vermeld.